On-site courses in Thailand

เปิดบรรยายด้านจิตวิทยาการพัฒนาการของเด็ก

ในหัวข้อเรื่อง “พัฒนาการของเด็กจากฐานความผูกพันและพลังแห่งการเล่น”

วันที่ 14 ธันวาคม 2562 เริ่มเวลา 09.00 – 12.00 น.

สถานที่บรรยาย ณ โรงเล่น (พิพิธภัณฑ์เล่นได้) อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ผู้บรรยาย Mrs.Graziella Ramponi Najai, Master of Arts, University Fribourg, Switzerland

          และเวลา 13.00 – 16.00 น. มีวงสนทนาปลายเปิด เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การจัดกระบวนการเรียนรู้ และรูปแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (สำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางเลือก หรือ Homeschool สามารถเข้าร่วมได้)

          หัวข้อการบรรยายเหมาะสำหรับ ผู้ปกครองเด็ก , ครู อาจารย์ , และผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเด็กโดยตรง

ค่าใช้จ่าย: ผู้สนใจท่านละ 250 บาท

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั้ง ได้ที่ 084-4816913 (แม่ต้อง) รับจำนวน 20 ท่านOnline courses by The Neufeld-Institute

Have a look at http://neufeldinstitute.org for more information.
Check back regularly for new offers! For questions please contact me.

empty